Petr Hájek Architekti

KRAJSKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VE ZLÍNĚ

studie 2009
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný
spolupráce Prof. Ing. Miloslav Němeček, DrSc., Zuzana Grešová, BSc. Arch. Ann Ravens, Bc. Patrik Ucháľ , Ing. Lubomír Kubín, Tomáš Divecký
kkvc_inspirace
Navržené řešení představuje architekturu, která v sobě obsahuje tři různé náplně, navenek však prezentuje jednu fungující institucí. Do stávajících budov umisťujeme galerii, muzeum i knihovnu. Meziprostor mezi budovami pak má důležitou úlohu jednak protilehlé objekty stmelit, a jednak vytvořit atmosféru živé kulturní instituce. Nové kulturní centrum je v podélném směru prostupné a chodcům je umožněno projít skrz díky dvěma veřejným bulvárům kolem centrální platformy. Mohou se tak potěšit pohledem na vystavená umělecká díla aniž by museli vstoupit do galerie. Hlavní vstup je otočen směrem do centra města. V jeho předprostoru je umístěna lavice pro návštěvníky i procházející. Stávající dopravní řešení je respektováno. Kolem objektů i uvnitř je navržen dostatek parkovacích míst. Servisní vstupy logicky navazují na navržené dispoziční řešení.